25, జులై 2015, శనివారం

మన భారతినే పూజించుదాం

జన జాగృత నవభారత మహోదయం
 ఈ కనులతోనే కాంచుదాం
 ఈ జీవితమున సాధించుదాం ||జన||
ప్రతి హృది లో దేశ భక్తి మోసులెత్త
 నర నరాన నవచేతన వెల్లివిరియ
 సమతాభావన పెంచి ప్రతి హృదిలో మమత నింపి
 జాతిని సేవించుదాం మన భారతినే పూజించుదాం ||జన||
మన పూర్వుల మహనీయుల స్మరియించి
 మన సంస్కృతి మహోన్నతిని గుర్తెరిగి
 అహరహము శ్రమియించి జగతిన శిరమెత్తి నిలచి
 జాతిని సేవించుదాం మన భారతినే పూజించుదాం ||జన||
ప్రాంత భాష కులమతాల కలతలతో
 పలురీతుల బలహీనత లావరించె
 అందరమొకటిగ నిలచి తరతమ భేదాలు మరచి
 జాతిని సేవించుదాం మన భారతినే పూజించుదాం ||జన||
నలుదిక్కుల ప్రమాదాలు పెచ్చుపెరిగి
 అదనుచూచి కాటువేయ చూస్తున్నవి
 జనతను జాగృతపరిచి ఎదఎదలో శక్తి నింపి
 జాతిని సేవించుదాం మన భారతినే పూజించుదాం ||జన||