23, జులై 2015, గురువారం

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
 భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
 వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
 శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి
 ఏసెయ్ చాప జోర్సేయ్ నావ వార్సేయ్ వాలుగా
 చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు యెదురీతేగా
 ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
 భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
 సావాసలు సంసారలు చిలిపి చిలక జోస్యం
 వేసే అట్లు వెయ్యంగానె లాభసాటి బేరం
 ఇళ్ళే వోడలైపోతున్న ఇంటి పనుల దృశ్యం
 ఆరేసేటి అందాలన్ని అడిగే నీటి అద్దం
 ఏం తగ్గింది మా రామయ్య భోగం ఇక్కడ
 నది వూరేగింపులో పడవ మీద రాగా ప్రభువు తాను కాదా
 ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
 భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
 గోదారమ్మ కుంకంబొట్టు దిద్దె మిరప ఎరుపు
 లంకానాధుడింకా ఆగనంటు పండ్లు కొరుకు
 చూసే చూపు ఏం చెప్పింది సీతాకాంతకి
 సందేహాల మబ్బే పట్టె చూసే కంటికి
 లోకం కాని లోకంలోన ఏకాంతాల వలపు
 అల పాపి కొండలా నలుపు కడగలేక నవ్వు తనకు రాగా
 ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
 భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
 వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
 శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి
 ఏసెయ్ చాప జోర్సేయ్ నావ వార్సేయ్ వాలుగా
 చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతేగా
 ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
 భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి.
గోదావరి తెలుగు నేలకు ఘనమైన సంపద!
మన తెలుగునాడును అన్నపూర్ణ చేసే మహా ఆధరువు