11, జూన్ 2016, శనివారం

జై బజరంగభళి

జయ జయ హనుమా! జయ జయ హనుమా.
వానర దూతా వాయుకుమారా !
 అతి బలవంతా ! అంజని పుత్రా!
జయ జయ హనుమా !   జయ జయ హనుమా ! !